ദൈവം മനസ്സില്‍ സൂക്ഷിച്ച ഉണര്‍വ്വ് (സുനില്‍ വര്‍ഗിസ്‌)